Trang Đào tạo đại học
 

Biểu mẫu về đào tạo đại học


Tin liên quan 

STT

Tên biểu mẫu

Mô tả

Số biểu mẫu

1

Đơn đề nghị kiểm tra điểm học phần

Dùng cho sinh viên thắc mắc về điểm đánh giá kết quả học phần, bao gồm: điểm đánh giá bộ phận (BP) và điểm thi kết thúc học phần (CK)

C-01/ĐT

2

Đơn đề nghị chuyển điểm học phần

Dùng cho sinh viên học CTĐT thứ hai muốn chuyển điểm cho học phần tương đương

C-02/ĐT

3

Đơn đề nghị nhập điểm học phần

Dùng cho sinh viên muốn nhập điểm học phần đã học ở các đơn vị đào tạo thuộc ĐHQGHN sang Trường ĐHKT

C-03/ĐT

4

Đơn đề nghị hủy điểm học phần

Dùng cho sinh viên muốn hủy điểm học phần tự chọn do đã học đủ số tín chỉ tự chọn quy định trong khối kiến thức

C-04/ĐT

5

Đơn đề nghị nhập điểm học phần Tiếng Anh

Dùng cho sinh viên có chứng chỉ Tiếng Anh xin nhập điểm học phần Tiếng Anh

C-05/ĐT

6

Đơn đăng ký học phần

Dùng cho sinh viên không đăng ký được trên Hệ thống

N-01/ĐT

7

Đơn hủy đăng ký học phần

Dùng cho sinh viên không hủy được đăng ký trên Hệ thống

N-02/ĐT

8

Đơn xin nghỉ học tạm thời

Dùng cho sinh viên xin nghỉ học tạm thời 1 hoặc 2 học kỳ

N-03/ĐT

9

Đơn xin tiếp tục học

Dùng cho sinh viên làm thủ tục học tiếp sau khi hết thời hạn nghỉ học tạm thời

N-04/ĐT

10

Đơn xin thôi học

Dùng cho sinh viên xin thôi học theo nguyện vọng cá nhân

N-05/ĐT

11

Giấy xác nhận nghĩa vụ sách, học phí

Kèm theo Đơn xin thôi học (N-05/ĐT) hoặc Đơn xin xét tốt nghiệp

N-06/ĐT

12

Đơn xin hoãn thi lần 1

Dùng cho sinh viên xin hoãn thi lần 1

05/ĐT


Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn USTSNN
Nội dung