Trang Đào tạo đại học
 
Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế biển CLC

Ban hành theo Quyết định số 2236/QĐ-ĐHQGHN, ngày 1/8/2016 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội


1. Một số thông tin về chương trình đào tạo

-  Tên chuyên ngành đào tạo:

+  Tiếng Việt: Kinh tế biển

+  Tiếng Anh: Marine Economics

-  Mã số chuyên ngành đào tạo: Thí điểm

-  Tên ngành đào tạo: Liên ngành

-  Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

-  Thời gian đào tạo: 2 năm

-  Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp:

+  Tiếng Việt: Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế biển

+  Tiếng Anh: The Degree of Master in Marine Economics

-  Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

2. Mục tiêu của chương trình đào tạo

2.1. Mục tiêu chung


Chương trình có mục tiêu chung là đào tạo thạc sĩ mang tính liên ngành về kinh tế biển, có định hướng chất lượng cao và ứng dụng đáp ứng nhu cầu của xã hội, nhằm phục vụ cho đối tượng là các cán bộ quản lý nhà nước ở các Bộ, ban, ngành ở các cấp, các nhà nghiên cứu, các giảng viên tương lai, các cán bộ phát triển ở các tổ chức chính phủ, tổ chức phi chính phủ (NGO). Học viên sau khi tốt nghiệp có kiến thức chuyên sâu về hoạch định chính sách, quản trị, quản lý về kinh tế biển để có thể trở thành nhà quản lý, chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực kinh tế biển, đủ năng lực để tổ chức, điều hành, thực thi các hoạt động hoạch định chính sách, quản trị và quản lý trong lĩnh vực kinh tế biển.

2.2. Mục tiêu cụ thể


Chương trình đào tạo Thạc sĩ Kinh tế biển sẽ cung cấp cho học viên cơ sở lý luận, phương pháp tư duy, kiến thức thực tiễn cùng các công cụ và kỹ năng cần thiết cho việc phân tích, đánh giá hiệu quả phát triển kinh tế biển, hoạch định và quản lý kinh tế tài nguyên biển, các chính sách phát triển các ngành kinh tế biển cụ thể hướng đến phát triển kinh tế biển một cách bền vững và góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Học viên tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Kinh tế biển có thể học tập ở bậc cao hơn và tích lũy kiến thức để trở thành chuyên gia tư vấn/nhà quản lý/nhà nghiên cứu/giảng viên cao cấp trong lĩnh vực quản trị, quản lý về kinh tế biển.

Chương trình đào tạo thạc sĩ Kinh tế biển là chương trình đào tạo theo định hướng chất lượng cao và ứng dụng đáp ứng nhu cầu xã hội. Tham gia chương trình đào tạo, học viên có cơ hội được giảng dạy bởi các chuyên gia cao cấp, các nhà hoạch định chính sách trong và ngoài được, có cơ hội tham gia các khóa đào tạo thực tế, thực tập trong và ngoài nước.

3. Thông tin tuyển sinh

3.1. Hình thức tuyển sinh

Thi tuyển với các môn thi sau đây:

- Môn thi cơ bản: Đánh giá năng lực

- Môn cơ sở: Kinh tế học

- Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh

3.2. Đối tượng tuyển sinh

Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế biển mang tính liên ngành cao của các ngành Kinh tế phát triển, Hải dương học và một số ngành liên quan như Kinh doanh và quản lý, Khoa học Trái đất, Khoa học Môi trường, Thủy sản, Kỹ thuật mỏ, Khai thác Vận tải trong đó ngành Kinh tế phát triển được coi là ngành gốc chính. Đây là chương trình đào tạo mới, có tính liên ngành cao và ưu tiên các đối tượng đang công tác trong lĩnh vực phù hợp với chuyên ngành đào tạo nên Trường Đại học Kinh tế xác định đối tượng tuyển sinh như sau:

* Điều kiện văn bằng:

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế phát triển được dự thi sau khi đã có chứng chỉ bổ sung kiến thức với chương trình gồm 2 học phần (6 tín chỉ).

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Hải dương học được dự thi sau khi đã có chứng chỉ bổ sung kiến thức với chương trình gồm 3 học phần (9 tín chỉ).

- Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành thuộc nhóm ngành Kinh tế học, Kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm, Kế toán - Kiểm toán, Quản trị - Quản lý được dự thi sau khi đã có chứng chỉ bổ sung kiến thức với chương trình gồm 6 học phần (18 tín chỉ).

- Có bằng tốt nghiệp đại học nhóm ngành Khoa học trái đất, Khoa học môi trường, Thủy sản, Kỹ thuật mỏ, Khai thác Vận tải được dự thi sau khi đã có chứng chỉ bổ sung kiến thức với chương trình gồm 8 học phần (24 tín chỉ).

* Điều kiện thâm niên công tác:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế phát triển, Hải dương học được dự thi ngay;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành thuộc nhóm ngành Kinh tế học, Kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm, Kế toán - Kiểm toán, Quản trị - Quản lý được dự thi sau khi có ít nhất một năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị và quản lý trong lĩnh vực biển, hải dương, vận tải biển, tài nguyên biển hoặc môi trường biển;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học nhóm ngành Khoa học trái đất, Khoa học môi trường, Thủy sản, Kỹ thuật mỏ, Khai thác Vận tải được dự thi sau khi có ít nhất ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị và quản lý trong lĩnh vực biển, hải dương, vận tải biển, tài nguyên biển hoặc môi trường biển.

3.3. Danh mục các ngành phù hợp, ngành gần

- Ngành phù hợp: Kinh tế phát triển, Hải dương học

- Ngành gần: Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Quản trị kinh doanh, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Marketing, Bất động sản, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Tài chính – Ngân hàng, Bảo hiểm, Kế toán, Kiểm toán, Khoa học quản lý, Quản trị nhân lực, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị văn phòng, Địa chất học, Địa lý tự nhiên, Khí tượng học, Thủy văn, Khoa học môi trường, Khoa học trái đất, Nuôi trồng thủy sản, Bệnh học thủy sản, Kỹ thuật khai thác thủy sản, Quản lý nguồn lợi thủy sản, Kỹ thuật mỏ, Kỹ thuật dầu khí, Kỹ thuật tuyển khoáng, Khai thác vận tải, Kinh tế vận tải, Khoa học hàng hải.

3.4. Danh mục các học phần bổ sung kiến thức

- Đối với đối tượng có bằng tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế phát triển, danh mục các học phần bổ sung kiến thức gồm 02 học phần (06 tín chỉ):

TT

Học phần

Số tín chỉ

1

Hải dương học đại cương

3

2

Kinh tế biển

3

 

Tổng cộng:

6

- Đối với đối tượng có bằng tốt nghiệp đại học ngành Khoa học quản lýdanh mục các học phần bổ sung kiến thức gồm 03 học phần (9 tín chỉ).

 

TT

Học phần

Số tín chỉ

1

Kinh tế vi mô

3

2

Kinh tế vĩ mô

3

3

Kinh tế phát triển

3

 

Tổng cộng:

12

 

- Đối với đối tượng có bằng tốt nghiệp đại học các ngành thuộc nhóm ngành Kinh tế học, Kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm, Kế toán - Kiểm toán, Quản trị - Quản lý, danh mục các học phần bổ sung kiến thức gồm 06 học phần (18 tín chỉ):

 

TT

Học phần

Số tín chỉ

1

Kinh tế vi mô

3

2

Kinh tế vĩ mô

3

3

Kinh tế phát triển

3

4

Kinh tế môi trường

3

5

Kinh tế biển

3

6

Hải dương học đại cương

3

 

Tổng cộng:

18

 

- Đối với đối tượng có bằng tốt nghiệp đại học nhóm ngành Khoa học trái đất, Khoa học môi trường, Thủy sản, Kỹ thuật mỏ, Khai thác Vận tải, danh mục các học phần bổ sung kiến thức gồm 08 học phần (24 tín chỉ):

TT

Học phần

Số tín chỉ

1

Kinh tế vi mô

3

2

Kinh tế vĩ mô

3

3

Kinh tế phát triển

3

4

Kinh tế môi trường

3

5

Kinh tế biển

3

6

Kinh tế công cộng

3

7

Kinh tế quốc tế

3

8

Hải dương học đại cương

3

 

Tổng cộng:

24

  


Trường ĐHKT - ĐHQGHN